نام شرکت صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
نام لاتین شرکت
نماد شرکت رشد سهام
نماد کامل شرکت
کد نماد
طبقه بندی بازار
گروه صنعت
زیر گروه صنعت
کد ISIC 46430130
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 6 ماهه منتهی به 1399/01/31
سال مالی 1399/07/30