نام شرکت صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
نام لاتین شرکت
نماد شرکت صنعت سهام
نماد کامل شرکت
کد نماد
طبقه بندی بازار
گروه صنعت
زیر گروه صنعت
کد ISIC 46430160
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/03/31