نام شرکت صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
نام لاتین شرکت
نماد شرکت کوثر مختلط
نماد کامل شرکت
کد نماد
طبقه بندی بازار
گروه صنعت
زیر گروه صنعت
کد ISIC 46430209
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/06/31