نام شرکت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
نام لاتین شرکت
نماد شرکت یکم سامان سهام
نماد کامل شرکت
کد نماد
طبقه بندی بازار
گروه صنعت
زیر گروه صنعت
کد ISIC 46430140
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1399/03/30
سال مالی 1399/03/30