نام شرکت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید
نام لاتین شرکت
نماد شرکت امید نیکو
نماد کامل شرکت
کد نماد
طبقه بندی بازار
گروه صنعت
زیر گروه صنعت
کد ISIC 46430409
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/03/31