نام شرکت فولاد خراسان
نام لاتین شرکت Khorasan Steel Co.
نماد شرکت فخاس
نماد کامل شرکت فولاد خراسان
کد نماد IRO1FKAS0001
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
گروه صنعت فلزات اساسی
زیر گروه صنعت تولید آهن و فولاد پایه
کد ISIC 271020
وبسایت شرکت http://www.Korasansteel.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30