نام شرکت فروسیلیس‌ ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Ferr.
نماد شرکت فروس
نماد کامل شرکت فروسیلیس‌ ایران‌
کد نماد IRO1FRIS0001
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
گروه صنعت فلزات اساسی
زیر گروه صنعت تولید آهن و فولاد پایه
کد ISIC 271017
وبسایت شرکت http://www.Iran-ifc.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30