نام شرکت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان
نام لاتین شرکت
نماد شرکت معادن بازار
نماد کامل شرکت
کد نماد
طبقه بندی بازار
گروه صنعت
زیر گروه صنعت
کد ISIC 46430211
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1399/01/31
سال مالی 1399/04/31