نام شرکت صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
نام لاتین شرکت DARA ETF
نماد شرکت دارا یکم
نماد کامل شرکت صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
کد نماد IRT1DARA0001
طبقه بندی بازار -
گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
کد ISIC 46430679
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی -
سال مالی -