نام شرکت فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
نام لاتین شرکت ChaharMahal
نماد شرکت قچار
نماد کامل شرکت فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
کد نماد IRO3CHRZ0001
طبقه بندی بازار بازار دوم فرابورس
گروه صنعت قند و شکر
زیر گروه صنعت تولید شکر
کد ISIC 154258
وبسایت شرکت http://info@cmsugar.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30